Skocz do zawartości
LM.plWiadomościWilczyn. W nowym roku wzrosną podatki i opłaty. Radni przyjęli nowe stawki

Wilczyn. W nowym roku wzrosną podatki i opłaty. Radni przyjęli nowe stawki

Dodano: , Żródło: LM.pl
Wilczyn. W nowym roku wzrosną podatki i opłaty. Radni przyjęli nowe stawki
Wilczyn

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i opłata miejscowa – to daniny, za które mieszkańcy gminy Wilczyn zapłacą więcej w nowym roku. Rada Gminy Wilczyn w zeszłym tygodniu podjęła odpowiednie uchwały.

Trzy różne podatki i opłaty podniosła w zeszłym tygodniu Rada Gminy Wilczyn. Od nowego roku mieszkańcy zapłacą więcej od posiadanych nieruchomości. Największy wzrost, o dwa złote za metr kwadratowy, dotknął powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Procentowo to wzrost aż o ponad dwanaście procent. O ok. osiem procent wzrosną stawki za grunty i nieruchomości letniskowe oraz budynki mieszkalne i ich części. Pozostałe stawki wzrosną o niecałe cztery procent.

Więcej wyniesie też podatek rolny. Radni uchwalili obniżkę ceny skupu żyta, będącej podstawą do obliczana podatku, do 47 zł. W zeszłym roku ta cena wynosiła 45 zł. Mimo tego przedstawiciel izb rolniczych był zadowolony z tej nowej stawki. – Koszty produkcji rolnej są naprawdę ogromne. Do izb rolniczych wpływają czasem uwagi, że niektórzy rolnicy boją się o to, że wiosna może być tak trudna, że niektórzy nie będą mieli za co wyjechać w pole. Obniżka ceny żyta jest w pełni zaakceptowana przez izby rolnicze – mówił podczas sesji Rady Gminy.

Od nowego roku wzrośnie również opłata miejscowa pobierana w kilku miejscowościach w gminie. Obecna stawka 2,20 zł podniesiona została do 2,50 zł.

Stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku:
- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,52 zł
- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,50 zł
- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł
- od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,25 zł
- od pozostałych - 3,71 zł w tym:
* letniskowych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,68 zł
* zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,68 zł
- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 1,03 zł
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 5,17 zł
- pozostałych - 0,20 zł: 
* letniskowych od 1 m2 powierzchni - 0,54 zł
* w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,54 zł 
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz. 802 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 3,40 zł

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole